Investiční zlaté mince a daň z přidané hodnoty


Daň z přidané hodnoty, známé pod zkratkou DPH, tvoří jednu z nejvýznamnějších daní české daňové soustavy. Upravuje ji zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jehož pravidla je vhodné, ne-li nutné, znát a respektovat a také Směrnice Rady Evropské unie 98/80/ES z 12. října roku 1998. Co tyto zákony píší o investičních zlatých mincí? Jak je to se zlatými investičními mincemi a daní z přidané hodnoty? Musíme ji platit či nikoliv?

Zvláštní režim pro investiční zlato

Zlaté investiční mince spadají do tzv. zvláštního režimu pro investiční zlato, o kterém se pojednává v § 92 již zmiňovaného zákona. Podle tohoto paragrafu se za zlaté investiční mince považují ty, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyraženy po roce 1800, jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %. Seznam zlatých investičních mincí, které splňují tyto kritéria, naleznete buď ve věstníku České národní banky, nebo v úředním věstníku Evropské unie.

Zlaté investiční mince, které splňují výše zmíněná kritéria, jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny. Podle zvláštního režimu je dodání investičních zlatých mincí v tuzemsku od daně osvobozeno, stejně tak jako jejich pořízení a dovoz z jiného členského státu. Osvobození od daně se vztahuje i na termínované obchody, včetně forwardů a futures, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu. Dále je pak od daně z přidané hodnoty osvobozeno investiční zlato, včetně investičních zlatých mincí, obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok.